รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1420
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554      
  ปีที่พิมพ์ :: 2555
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/27/2012 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/27/2013
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2554
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ