แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555-2559 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1055
เอกสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ชื่อเรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555-2559      
  ปีที่พิมพ์ :: 2554
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 7/29/2011 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/1/2011
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 ถึง 2559 เป็นแผนงานในระดับองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการอธิบายถึงกรอบและทิศทางสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology หรือ ICT) เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในอันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมคุณค่าให้เกิดขึ้นกับการดำเนินงานด้านไอซีทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ