โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 3 : จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 723
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 3 : จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา      
  ปีที่พิมพ์ :: 2552
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 12/16/2009 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 12/16/2009
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: ในปีงบประมาณ 2553 โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ได้ขยายการจัดเก็บสื่อเพื่อการเรียนรู้ชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ SWU Weekly, มศว โลกทัศน์, จดหมายข่าว หรือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อให้ระบบคิดดีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้ "เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว" ยังได้จัดช่องทางเชื่อมต่อกับระบบคิดดี ที มศว เพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลที่ง่ายขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง และเนื่องจากในปัจจุบันสื่อการเรียนรู้ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์มีความหลากหลาย และมีแหล่งข้อมูลอยู่หลายที่ที่พร้อมให้นำสื่อเหล่านั้นมาแปลงเป็นสื่อแบบดิจิทัลและนำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ