ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2550
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 961
เอกสารทางราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/12/2007
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/13/2007         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม ::     ตำแหน่ง ::รองนายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :