ประกาศ เรื่อง นโยบายการแต่งกายขึ้นบนอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 921
เอกสารทางราชการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรื่อง
นโยบายการแต่งกายขึ้นบนอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 2/18/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 2/18/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :