ประกาศ เรื่อง มอบทุนการศึกษา(มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) พ.ศ.2554
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 8940
เอกสารทางราชการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรื่อง
มอบทุนการศึกษา(มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/5/2011
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/5/2011         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 7/25/2011
  ผู้ลงนาม :: ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :