ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 8934
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/29/2011
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/29/2011         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 7/29/2011
  ผู้ลงนาม :: ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :