ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว พ.ศ.2554
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 8605
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/9/2011
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/18/2011         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 6/3/2011
  ผู้ลงนาม :: อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์    ตำแหน่ง ::รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :