ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกรณีเต็มขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 831
เอกสารทางราชการ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกรณีเต็มขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2544
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/14/2001
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 4/1/2001         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: นายสุทธิพันธุ์ นิมมานเหมินท์    ตำแหน่ง ::รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :