ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พ.ศ.2550
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 830
เอกสารทางราชการ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พ.ศ. 2550
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/6/2007
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/2/2007         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์    ตำแหน่ง ::รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :