ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา พ.ศ.2551
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 829
เอกสารทางราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง
หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2551
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/27/2008
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/1/2008         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์    ตำแหน่ง ::รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :