ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วย ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางเอกชน พ.ศ.2551
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 828
เอกสารทางราชการ
กรมบัญชีกลาง
ว่าด้วย
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางเอกชน พ.ศ. 2551
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/28/2008
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/1/2008         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม ::     ตำแหน่ง ::อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :