ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 825
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
  ประกาศ ณ วันที่:: 2/24/1999
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/1/1998         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ    ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :