ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 824
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/10/2006
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/1/2007         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ    ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :