ประกาศ เรื่อง นโยบายของสถาบัน พ.ศ.2550
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 751
เอกสารทางราชการ
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เรื่อง
นโยบายของสถาบัน พ.ศ. 2550
  ประกาศ ณ วันที่:: 11/16/2007
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 11/16/2007         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์สุภาพร สุกสีเหลือง    ตำแหน่ง ::ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :