ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วย การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 7136
เอกสารทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ว่าด้วย
การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/29/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/21/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ชินวนณ์ บุญยเกียรติ    ตำแหน่ง ::รับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :