ประกาศ เรื่อง ประมูลขายพัสดุ พ.ศ.2552
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 670
เอกสารทางราชการ
คณะพลศึกษา
เรื่อง
ประมูลขายพัสดุ พ.ศ. 2552
  ประกาศ ณ วันที่:: 1/14/2009
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 1/14/2009         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 1/21/2009
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะพลศึกษา
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :