ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพลสึกษา พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 6661
เอกสารทางราชการ
คณะพลศึกษา
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพลสึกษา พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 9/29/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/29/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 9/30/2010
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะพลศึกษา
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :