ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 666
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
หลักเกณฑการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
  ประกาศ ณ วันที่:: 9/3/2008
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/3/2008         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย    ตำแหน่ง ::ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :