ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 66
เอกสารทางราชการ
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานบริหารกิจการหอพัก เกี่ยวกับ พ.ศ. 2545
  ประกาศ ณ วันที่:: 4/4/2002
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/4/2001         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ สุมณฑา พรหมบุญ    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :