ประกาศ เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ ของส่วนราชการ พ.ศ.2546
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 58
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การบริหารและการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2546
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/27/2003
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/28/2003         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :