ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วย การระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 5589
เอกสารทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ว่าด้วย
การระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/31/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 3/31/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: นางเบญจวรรณ    ตำแหน่ง ::เลขาธิการ ก.พ.
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :