ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ทุนวชิราลงกรณ์ พ.ศ.2539
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 53
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
ทุนวชิราลงกรณ์ พ.ศ. 2539
  ประกาศ ณ วันที่:: 2/16/1996
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 2/17/1996         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :