พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 494
เอกสารทางราชการ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 1/23/2008
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 1/23/2008         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :