ข้อบังคับสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2551
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 493
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/31/2008
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/31/2008         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :