ประกาศ เรื่อง วงเงินและร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567) พ.ศ.2567
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 49067
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
วงเงินและร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567) พ.ศ. 2567
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/13/2024
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :