ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 48321
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  ประกาศ ณ วันที่:: 1/31/2023
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :