ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 4621
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/17/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/17/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 6/28/2010
  ผู้ลงนาม :: ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :