ประกาศ เรื่อง ทดสอบระบบ พ.ศ.2565
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 45981
เอกสารทางราชการ
สำนักคอมพิวเตอร์
เรื่อง
ทดสอบระบบ พ.ศ. 2565
  ประกาศ ณ วันที่:: 7/15/2022
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 7/15/1479
  ผู้ลงนาม ::     ตำแหน่ง ::
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :