ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 44792
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่:: 12/22/2021
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในคณะ/สถาบัน/สำนัก ของเอกสารเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :