ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 มิ.ย. 53) พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 4439
เอกสารทางราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 มิ.ย. 53) พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/1/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/1/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,พนักงานประจำ,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :