ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2564
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 43395
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/11/2021
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล    ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :