ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.2564
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 42902
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/17/2021
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 10/1/2020         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :