ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ.2564
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 42901
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และพนักงาน แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/29/2021
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 3/30/2021         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :