ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนการศีกษา) พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 4252
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
ขยายเวลารับสมัครทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนการศีกษา) พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 4/21/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 4/27/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 5/31/2010
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล    ตำแหน่ง ::รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :