ประกาศ เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2548
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 41
เอกสารทางราชการ
ศูนย์กีฬาฯ
เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. 2548
  ประกาศ ณ วันที่:: 9/26/2005
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/27/2005         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ วิรุณ ตั้งเจริญ    ตำแหน่ง ::ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :