ประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 40677
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/21/2020
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 8/9/2021         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :