ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย พ.ศ.2563
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 40304
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/20/2020
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :