พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 4
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517
  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:: 6/28/1974
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/29/1974         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 9/3/1455
  ผู้ลงนาม :: สัญญา ธรรมศักดิ์    ตำแหน่ง ::นายกรัฐมนตรี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :