ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 3978
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
รับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 3/23/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 3/23/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 4/19/2553
  ผู้ลงนาม :: นายเสถียร คามีศักดิ์    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานประจำ,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :