คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189 / 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 39413
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
  ประกาศ ณ วันที่:: 12/29/2020
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 1/1/2021         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล    ตำแหน่ง ::อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :