ประกาศ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 39407
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การกำหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/21/2020
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :