ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 38895
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/25/2020
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/25/2020         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :