ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ.2562
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 38743
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่:: 12/1/2019
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :