ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 37520
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/8/2019
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 8/14/2019         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :