ประกาศ เรื่อง แบบฟอร์มแจ่งความประสงค์ทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2563
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 37391
เอกสารทางราชการ
สำนักงานอธิการบดี
เรื่อง
แบบฟอร์มแจ่งความประสงค์ทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่:: 9/10/2019
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 9/19/2019         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม    ตำแหน่ง ::รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :