ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พ.ศ.2562
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 37148
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/30/2019
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/9/2019         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :