ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มศว 2561 (และข้อตกลงการปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่งกลางของพนง. สายปฏิบัติการ) พ.ศ.2561
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 36328
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มศว 2561 (และข้อตกลงการปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่งกลางของพนง. สายปฏิบัติการ) พ.ศ. 2561
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/1/2018
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม ::     ตำแหน่ง ::
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :