ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการแบ่งงานภายในหน่วยงาน พ.ศ.2560
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 36186
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการแบ่งงานภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2560
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/11/2017
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล    ตำแหน่ง ::นายกสภามหาวิทยาลัย
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :