ประกาศ เรื่อง การกำหนดลัษณะงานที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ.2561
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 36184
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
การกำหนดลัษณะงานที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. 2561
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/18/2018
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ::         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    ตำแหน่ง ::ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :